Πολιτική Απορρήτου

Πολιτική ασφάλειας προσωπικών δεδομένων

 

Η Διεύθυνση του καταλύματος δεσμεύεται ότι τα προσωπικά δεδομένα που υποβάλλονται από τους επισκέπτες / χρήστες των ιστοσελίδων της χρησιμοποιούνται αποκλειστικά από αυτή.

 

Τα στοιχεία αυτά ουδέποτε γνωστοποιούνται σε τρίτους (με εξαίρεση όπου προβλέπεται από τον Νόμο και τις αρμόδιες Αρχές), αλλά διαφυλάσσεται ο προσωπικός τους χαρακτήρας.

 

Σε κάθε περίπτωση πάντως ο επισκέπτης / χρήστης του διαδικτυακού μας τόπου έχει δικαίωμα ενημέρωσης και αντίρρησης (συμπεριλαμβανομένης της διόρθωσης) για τα προσωπικά δεδομένα που τον αφορούν, μέσα στα πλαίσια της νομοθεσίας περί προστασίας του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2472/97 όπως ισχύει.